Privacy rapport

Privacy policy – www.schesir.com
INFORMATIE INZAKE PRIVACY
krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679.

Onderhavig document bevat belangrijke informatie over de persoonsgegevens die door de Agras Delic S.p.A. worden verwerkt via raadpleging en/of het navigeren naar deze website.
De informatie moet eerst aandachtig worden gelezen voordat men persoonlijke informatie gaat doorgeven en/of een elektronische module invult die op de website www.schesir.it te vinden is en beschikbaar is krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679 (GDPR) en dit enkel voor deze website (niet geldig voor andere websites die de gebruiker eventueel via een speciale link raadpleegt).

index

A) Titelhouder van de verwerking
B) Verzamelde persoonsgegevens
C) Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking
D) Modaliteit en duur van de verwerking
E) Bestemmelingscategorieën
F) Rechten van de betrokkene

a) gegevensbeheerder

Titelhouder van de verwerking Agras Delic S.p.A. Geregistreerd kantoor: Viale Bianca Maria 25 – Milano Operationeel kantoor: Via M.Piaggio, 13A – 16121 Genova P.Iva 03765340967.

B) persoonlijke gegevens verzameld

B.1.) Navigatiegegevens
De informaticasystemen ende softwareprocedures voorzien voor de werking van de website verwerven bepaalde persoonsgegevens tijdens de normale werking, waarvan de overdracht is geïmpliceerd in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is het geval bij IP-adressen (Internet Protocol) of domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die zich verbinden met de website, met de URL-adressen (Uniform Resource Identifier) en met de gevraagde resources, het uur van de aanvraag, de omvang van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informaticaomgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om anonieme statistische informatie te verwerven over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruik om de verantwoordelijkheid te bepalen in geval van veronderstelde informaticamisdrijven die de website hebben beschadigd.

B.2) Gegevens die moedwillig door de gebruiker/bezoeker worden verstrekt
Het moedwillig toevertrouwen van persoonsgegevens aan Agras Delic (ook door middel van elektronische post) impliceert het daaropvolgend verwerven van deze gegevens, nodig om uw vragen te beantwoorden en/of om met u onderhandelingen en contractuele relaties te starten.

B.3) Cookies
De website maakt gebruik van technische cookies van derden. Raadpleeg hier het cookiesbeleid voor meer informatie.

C) Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Agras Delic uitsluitend voor een of meerdere van de volgende doeleinden verwerkt:

1. Om uw registratie op de website te kunnen perfectioneren.
In dit geval vindt de verwerking van uw persoonsgegevens zijn juridische grondslag in uw aanvraag. Wanneer er gegevens ontbreken, kunnen zij niet worden verwerkt en kan uw inschrijving op de website bijgevolg niet worden geperfectioneerd, noch kunnen er precontractuele of contractuele relaties worden aangegaan.

2. Om ten overstaan van u promotionele en/of marketingactiviteiten te voeren.
Om dergelijke activiteiten voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen uitvoeren, is uw toestemming vereist. Uw toestemming is vrij, dit betekent dat Agras Delic in geval van een weigering geen marketingactiviteiten ten overstaan van u zal voeren.

D) Modaliteit en duur van de verwerking

De verworven gegevens worden door Agras Delic verwerkt in naleving van de principes van wettigheid, correctheid, transparantie, beperking van de doeleinden en van de bewaring, minimalisering van de gegevens, exactheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
De verwerking vindt op elektronische wijze en/of via papieren documenten plaats, met toepassing van de veiligheidsmaatregelen bedoeld om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en om te vermijden dat onbevoegden er toegang toe krijgen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de volledige duur van de relatie met Agras Delic en, in geval van annulering, gedurende een verdere periode van 10 jaar, mede om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Na deze periode zal Agras Delic al uw persoonsgegevens wissen.

E) Bestemmelingscategorieën

Teneinde alle activiteiten voor de verwerking correct uit te voeren, nodig om de doeleinden na te streven waarnaar in deze informatie wordt verwezen, kunnen de volgende bestemmelingen de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • werknemers van Agras Delic aan wie activiteiten werden toevertrouwd voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze personen kregen specifieke instructies inzake veiligheid en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens;
  • derden die activiteiten vervullen die aanvullend zijn op deze van Agras Delic, die aangesteld zijn als verantwoordelijken voor de verwerking.

F) Rechten van de betrokkene

U hebt op elk willekeurig moment, mits de wettelijke voorwaarden zijn voldaan, het recht om aan Agras Delic toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, om die te corrigeren of ze te wissen, evenals het recht om uw toestemming in te trekken of de verwerking te beperken. Bovendien kunt u zich verzetten tegen het verwerken en het benutten van de overdraagbaarheid van uw gegevens.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mededeling per e-mail op het elektronische adres privacy@agraspetfoods.com of per gewone brief gericht aan Agras Delic op de maatschappelijke zetel of de hiervoor aangegeven werkingsvestiging.
Wanneer u van oordeel bent dat de verwerking van uw gegevens indruist tegen wat wettelijk is toegelaten, dan kunt u een klacht indienen bij de persoon die borg staat voor de bescherming van persoonsgegevens.

De titelhouder heeft een verantwoordelijke aangeduid voor de bescherming van gegevens, met wie u contact kunt opnemen op het adres dpo@agraspetfoods.com